top of page
Search

Valè lanja ou fè depann de valè liv ou li?

Updated: May 17, 2020

Lè nou divize klas sosyete ya an malere, klas mwayèn epi grannèg. Rechèch montre'w ke, diferans lan se pa sèlman nan lajan nan pòch yo li ye, men li nan kalite konesans nan tèt yo tou. Kisa sa vle di? Rechèch montre'w ke malere ya, ki vle di moun ki fè pi piti ke $40,000 pa ane, pa janm ouvri yon liv depi lè yo fin fè lekòl segondè yo, si yo te janm fini. Moun nan klas mwayèn yo, ki vle di sak fè de $40,000 a $400,000 pa ane, sèlman li liv nan nivo edikasyon yo. Sa vle di ke, doktè li liv sou medisin, enjenyè li liv enjenyè, avoka li liv sou lwa, etc... Anplis, se sèlman 1 grenn liv de metye ya yo li sèlman. Tout lòt liv yo li se sou romans, ak fiksyon yo ye. Grannèg lan menm li 50 liv pa ane, pou pi piti. Kalite liv yo li yo toujou espesyalize sou biznis, developman pèsonèl, epitou nan nenpòt domèn yo ta renmen antre ladanl lan pou yo fè lajan. Konbyen liv ou te li ane pase? Eske valè liv ou te li ya, konpare ak ki nivo nan sosyete ou ye, oubyen valè kòb ki nan pòch ou?

Kite Tonton Bouki aprann ou na ki klas ou vrèman ye. Klike sou sit anba: https://www.tontonbouki.com/post/nan-ki-klas-ou-ye


...Pa Bliye Abone sou Tonton Bouki Avek Email ou anba paj la, pou ou ka toujou rete branche...
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
133 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page