top of page
Search

Tout Moun Paka Fè Wout Lan Avèw

Ou ka gentan reyalize ke avan ou menm ou avanse, gen on pakèt moun wap oblije kite dèyè. Anpil nan moun sa yo paka wè vizyon ou genyen yan, yap dekourajew, yap demoralizew, yo pa vle sipotew, e gen anpe menm kap fè tout sa yo kapab pou yo detwi rèv ou.


Sak fè pi mal la, moun sa yo se yo ki pi pwoch ou: manmanw, papaw, frè, sè, madanm ou mouche'w, pitit ou,bon zanmiw, vwazinaj ou, jèn gason ak jèn fanm wap kouche avèl deyo fwaye ou wa 😊. Sa'm vle di yan se ke se pa tout moun ki ap janm konprann kisa lavi ya gen pou ou. Kisa ou dwe fè nan ka sa?


Siw abitye li TontonBouki, ou ta dwe gentan konnen repons lan. Premye man: sispann di moun afèw. Yo pap konprann, yo pa vle koprann, yo pap janm konprann. Se St. Toma yo ye, lè yo kwè se lè yo wè. E kom se Ayisyen yo ye, ya di se pwen ou tal pran nan men lougarou.

Dezyèm man: mete ou plan atè ki ka edew avanse chak jou. Ou pa bezwen wè tout wout lan. Gen anpil nan nou ki panse fok tout bagay an atant pouw fè yon demach. Bagay yo pa travay konsa. Koumanse ak saw genyen yan, epi amelyore. Ou jis bezwen wè devan pyew. Pran on aksyon. Si se lekol pouw retounen, al chache on dezyèm travay, van sa ou pa gen bezwen,kite kokorat kap gaspiye tanw ak lajanw lan, al viv nan yon lot site. etc. Pa viv pou ou jis fè moun plezi.


156 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page