top of page
Search

Sispann di moun problèm ou genyen?

Pa di pwoblèm ou genyen bay moun: 80 pousan pap okipe w, lòt 20 pousan an kontan ou gen plis pwoblèm pase yo.

Eske ou jwenn ke ou toujou ap plenyen de yon bagay? Èske ou pote plent lè bagay yo pase mal, sou santiman pèsonèl ou ak eksperyans ou, oswa sou desizyon, konpòtman ak aksyon lot moun?


Tipikman, repons lan se "wi". Plenyen fè nou santi nou pi byen paske nou souvan itilize yo kòm yon mekanis pou ede nou fè fas ak dezagreyab ak move sikonstans.


Men sonje sa, panda ou menm wap pleyen, gen on moun ka'p travay di pou'l avanse devan ou. Plenyen pa ede w avanse. Li jis gaspiye tan. Pleyen jis fè w pèdi respèw devan lòt moun, paske ou montre ke ou pa an kontwòl de sa ki pase nan lavi ou.


Le 31 Jwen, Tonton Bouki ap mete yon ti liv deyò pou ede'w panse diferamman. Rete branche, pou sa . Pa bliye abòne avèk email ou anba paj la..


Pa bliye swiv nou sou Twitter https://twitter.com/bouki_tonton


Malere konsantre sou Ekonomi, Grannèg Konsantre sou Envestisman?

https://www.tontonbouki.com/post/malere-konsantre-sou-ekonomi-grann%C3%A8g-konsantre-sou-envestisman


138 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page