top of page
Search

Richès mande tan

Si ou ka aprann gen pasyans, mond lan ap ouvè devan ou. NOu pa ka vin on siksè si ou pa gen pasyans. Nou ap viv nan yon kilti ki made pou tout bagay pase jodi a. Nou toujou ap bonbade pa mesaj k’ap eseye konvenk nou achte kounye a, depanse kounye a, gen sa nou vle moman sa a. Okenn moun pa preche pasyans. Okenn moun pa eksplike’w ke sa ou fè prese avè yo jodi ya a, se yon pèt nan lavni’w li ye. (Sa vle di ke, li pi chè - nan tan ak lajan - pou’w achte yon bagay kounye a sou kredi, konpare ak si ou te rete tann jiskaske ou kapab peye li avèk lajan nan poch ou.


Pasyans pa garanti siksè, men li ogmante chans siksè ou dramatikman.


PA BLIYE ABONE SOU SIT LA POU'W RETE BRANCHE


Al lekol sèlman paka fè'w grannèg?

https://www.tontonbouki.com/post/al-lekol-s%C3%A8lman-paka-f%C3%A8-w-grann%C3%A8g

117 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page