top of page
Search

Pwoblèm Lajan Pap Fini Menm lè ou rich

Tout moun gen pwoblèm lajan. Ni malere ni grannèg. Malere pa gen ase pou yo manje, men ki pwoblèm lajan grannèg genyen?


Anpil moun panse ke, depi yo vin on milyonè tout pwoblèm finans yo ap fini. WAP KONN JòJ.. Malgre grannèg pa vrèman ap soufri pou yo manje, bwè, abiye oubyen voye pitit yo lekòl. Pwoblèm twòp lajan vin ba ou se ke: an premye, siw rete nan peyi ki kiltive yo (usa, canada, france, etc), lè ou gen twòp kòb, yo mande pouw peye plis taks (TAX). Ki vle di, gouvènman ap manje on pati kòb la nan menw. An dezyèm, ou paka jis kite kòb lan sou kanè bank, paske bank la ap chajew tet neg sou li chak mwa pou yo sekirizel pou ou. Twazyèm bagay, fanmi ap toujou pase fòk ou pataje avek yo, paske yo panse ou dwe yo sa. Katriyèmman, plis moun konnen, plis vòlè ki nan boudaw.


Ki fè ke, malgre on milyonè pap okipe yo de ki kote yo pral manje, rete, bwè oubyen abiye. Fòk yo toujou an atant ak tout moun ki pral lage dèyè yo pou yo pran kòb la : Gouvènman, Bank, Fanmi-Zanmi, ak Volè.


Apre enfomasyon sa a, KIYES OU PANSE KI GEN PLIS PWOBLEM LAJAN? On Malere oubyen on Gragnnè? Ki pwoblèm ou ta renmen genyen?

"Paske ou gen on milyonn dola, pa vle di ou se yon milyonè"


Pa Gen Asansè Sou Wout Siksè Ya

Pa bliye abone ak email ou anba paj la pouw rete branceh

102 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page