top of page
Search

POUKISA OU DWE GEN GWO OBJETIF??

Gen on pakèt nan nou ki nan difikilte jis paske rèv avèk objektif nou bay tèt nou two piti. Pou ekzanp, gen moun ki panse ke depi yo fini Inivèsite lavi yo va amelyore. Men ou teka deja konnen ke gen on pakèt filozòf ki pa janm travay. Menm jan tou, genyen ki ap travay men se pa kalite travay sa yo renmen, oubyen se pa sa yo te panse de kariyè ya. Sa ki vin fè ke tout filozòf sa yo dekouraje epi yo pa chache lòt bagay pou yo fè. Yo rete nan vye djòb sa jis yo fin granmoun ap travay pou lòt moun.

Rezon ki fè ou dwe bay tèt ou objektif ki plis ke chita sou ban lekòl se paske, yo lakòz nou fè amelyorasyon alontèm. Gwo objektif lakòz nou elaji vizyon nou (pou fè plas pou objektif la). Lè nou elaji vizyon nou an nou konfwonte reyalite a ke gen "chanjman estriktirèl" ki dwe pran plas nan biznis nou an oswa lavi nou (tou depann de nati a nan objektif la) nan lòd pou objektif la rive nan fwi. Sa vle di, enfrastrikti oswa sistèm aktyèl nou yo (nan swa biznis nou an oswa lavi nou) yo pa ase pou sipòte gwo objektif la. Yon fwa nou reyalize sa, nou ka kòmanse fè chanjman ki pral gen siyifikatif pozitif benefis alontèm. Aksyon sa yo pral kreye yon efè rid ki gaye nan lòt zòn nan lavi nou nan yon fason pozitif.

Pa jis konte sou ban lekòl pouw anvase. Malgre lekòl enpòtan, pa bliye gen on pakèt lavi ki rete apre ou fini etid ou, kisa ou va fè pouw kontinye amelyore laviw?


La Citadelle pat fèt nan yon jou?

ABONE ANBA PAJ LA AVEK EMAIL OU POUW RETE NOTIFYE133 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page