top of page
Search

Pa kite laj ou domine ki aksyon ou pran pou'w avanse

Kèlkeswa kote ou ye nan lavi a, nan kèk pwen laj ou gen poul baw fòs kote. Sa vle di ke, gen de lè wap santi ou two jèn oubyen ou two granmoun pouw fè anyen ki gen siyifikasyon..

Moun ki jèn yo toujou ba tèt yo eskiz pou kalite pozisyon yo ta renmen ye, ou kalite resposabilite yo ta renmen genyen. Tankou grandi on biznis, fè envestisman, etc. Sa ki pi aje yo menm, toujou panse yo pagen ase tan pou yo retounen lekol, grandi on biznis, oubyen chanje kèlke move zabitid yo genyen.


Toujou gade laj prezan ou an pozitif. Panse de sa, si nou di ke nou ka pran retrèt nou a 70zan. Si ou gen 30 an jodi ya, ou toujou gen 40 an pou'w avanse. Si ou gen 50an, ou toujou gen 20an pouw avanse. Pa kite laj ou kenbew dèyè.

Pa bliye tcheke ti liv tonton bouki genyen yan https://www.tontonbouki.com/online-store


Toujou abone sou sit la pou'w rete branche127 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page