top of page
Search

Pa kite Doutè kraze rèv ou

Chak fwa ou gen on bi espesyal nan laviw pouw anvanse, wap toujou atire on pakèt doutè ki vle kanpew, oubyen baw rezon pouw pa eseye. Doutè sa yo ta prefere ke ou rete viv on Vi nòmal, ki vle di: Al lekòl, al travay pou lòt moun, epi fè tout viw ap plenyen anba mizè


Pa vrèman supri ke Kèk nan yo ka menm moun ki tou pre'w., Frèw, sèw, manmanw, papaw, pitit, madanm oubyen mari'w. Malgre sa, ou pa ka kite moun ki panse negatif sa yo sispann ou chase rèv ou.


Men kisa pou'w fè si ou gen moun kap doute'w:


Premye man: Klèman defini rèv la Plis ou konnen ki kote lavi'w prale, plis li fasil pou'w akonpli. Mete rèv sa sou papye. Mande tèt ou kesyon sa yo: a Ki sa rèv la espesyalman sanble? Kijan ou pral konnen lè ou reyalize li? Kisa ou ka komanse fè depi jodi ya pou ede'w avanse? Kisa ou ka fè demen, etc... Defini kesyon sa yo


Dezyèmman, Konprann Poukisa ou ap fè li Poukisa ou vle avanse? Sa ki enpòtan se jis ke ou ka reponn kesyon sa, e ke repons lan eksite ou ak deplase ou pou'w pran aksyon.


Pa janm kite lòt moun Kraze Rèv ou


TCHEKE VACHTI.COM, SI'W ANVI GRANDI CHEVE'W, YO DELIVRE LE MOND ANTYE

Pa bliye abone sou tonton bouki pou'w rete branche


Poukisa Fòk ou responsap tèt ou pou'w milyonè?

109 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page