top of page
Search

Ou pòv paske se edikasyon jeneral ou gen sèlman?

Si ou te pase sou ban lekòl, keswa se ayiti oubyen a letranje, si ou ap pase mizè jodi ya, gen on bagay ou pat aprann. Pi gro avantaj grannèg gen sou malere se edikasyon. Men se pa plis edikasyon yo genyen. Yo jis genyen on diferan kalite edikasyon. Ou gen edikasyon jeneral ki vle di (doktè, enjenyè, kontab, bòs mason, kizinyè, chany) nenpot kisa metye ou ye ya. Grannèg gen edikasyon finansyèl. Ki sa la diferans?


Edikasyon jeneral preparew pou'w al jwenn yon djòb. Plis edikasyon jeneral ou genyen pi meyò djòb ou ka jwenn. Nou tout konnen sa. Pwoblem lan se ke ou manke edikasyon finansyèl ki apran ou konprann, kontwole, epi envesti lajan ki antre nan menw. Si ou gen on gwo edikasyon tankou medsen, oubyen doktè, epi ou pa gen on gwo baz de finans. Li jis vle di se plis kòb ki antre nan menw pouw gaspiye.


RETE BRANCHE SOU TONTON BOUKI POU'W GRANDI EDIKASYON FINANSYEL OU, (SUBSCRIBE) ANBA PAJ LA AK EMAIL OU POUW ABONE..EPI PATAJE MESAJ SAK AK TOUT FANMI/ZANMI LI KA EDE...


Aprann ak Tonton Bouki, yon dezyem avantaj granneg gen sou malere?

https://www.tontonbouki.com/post/ou-malere-paske-ou-pa-konn-rezoud-pwobl%C3%A8m


299 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page