top of page
Search

Ou malere paske'w pa gen tan?

Updated: May 17, 2020

M'pa gen tan, m'pa gen tan. Chak jou'w leve ou di menm bagay la. M'pa gen tan poum fè ekzesis, m'pa gen tan pou'm retounen lekol, m'pa gen tan pou'm ale legliz, m'pa menm gen tan poum fè bagay, alevwa travay sou yon biznis, etc...Ki diferans valè tan ou pa genyen yan, avèk grannèg lan ki gen, ou teka di, tout tan li vle? Premye bagay wap bezwen konnen se, ki valè tan ki genyen? Ni ou menm, ni grannèg lan gen 168h pa semèn siw pat konn sa. Ki sa sa vle di? Si ou travay a plen tan, ki vle di 40h pa semèn, ou rete 128h. Si'w dòmi 8h pa jou ki fè 56h, ou rete 72h. Si'w kondi 1h ale retou nan travay sink jou pa semèn, ki fè 10h, ou rete 62h. Siw pran 1h pou manje chak jou, ou rete 55h. Si'w benyen 30 minit pa jou. Ou rete 51.5h. Si'w pran yon ti kat-kanpe 15min pa jou, ki fè 1.75h ou rete 49.7h. Si'w fè 2h tripotay sou Facebook chak jou, ki fè 14h, ou rete 35.7h. Menm si ou te fè ekzesis 2h pa jou, chak jou, ki fè 14h, ou rete 21.7h. Kisa ou fè ak 21.7h la? Si'w te aplike tan sa sou yon ti projè , ki benefis li te ka fè pou ou? Diferans ou menm avèk moun ki nan tèt sosyte a se, yo pa gaspiye tan. Pandan wap domi 8h, yap fè 5h. Pandan ou so facebook ap fè lijanboje, djòl vè, yo nan lari yap bwase. Padan wap fè 15min bagay, yo fèl nan twa minit :). Pagen tan pou gaspiye. Se sa ki fè la diferans.

Siw ta renmen konnen nan ki klas sosyete a ou ye, klike sou ti bouton sa:

https://www.tontonbouki.com/post/nan-ki-klas-ou-ye


...Pa Bliye Abone sou Tonton Bouki Avek Email ou anba paj la, pou ou ka toujou rete branche...
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

192 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page