top of page
Search

Ou malere paske'w pa gen lafwa?

Updated: May 17, 2020

Malere kwè nan Bondye, Grannèg gen lafwa, ki la diferans? Tout Ayisyen ou rankontre di yo gen konfyans nan Bondye. Menmsi pi fò nan yo nan bòkò :). Sa vle di ke, yo gen on garanti ke yon espri pi gran pase yo ap dirije tout bagay. Tout moun ki kwè nan Bondye toujou fè menm bagay la. Chak dimanch yo legliz ap fè bri, yo li bib la chak jou, ya'l nan jèn, ya'p preche, epi yo chita ap tann. Yo toujou panse ke Bondye pral pote delivrans ba yo. Oubyen li pral pote kòb avèk òpotinite ba yo. Ki fè, yo gen kèk tan ap tann epi anyen pa janm pase, epi yo rete pòv. Moun ki gen lafwa. Non sèlman kwè nan Bondye, men yo pran aksyon ki mande pou Bondye ovri pòt pou you. Kisa'm vle di? Lè'w gen lafwa, ou pa sèlman priye pou Bondye fèw gen yon biznis. Ou kòmanse pran demach ki montre wap prepare'w pou jwenn on bizinis. Ou kòmanse li liv biznis, frekante moun ki nan biznis, fè ekonomi, ak tout lòt aktivite ki montre ke ou ap tann ak bra ouvri. Se sa grannèg yo fè. Yo pa jis priye, yo priye epi yo met nan lari. Jan chache, Jan twouve. Se pa mande ya'p mande sèlman. yap travay tou. Jak 2:14 di: "Frè m' yo, kisa sa fè pou yon moun k'ap di li gen konfyans nan Bondye, si li pa fè bagay pou moutre li gen konfyans lan vre? Eske konfyans sa a ka delivre li?" Kisa'w gen lontan wap tann Bondye ba ou? Kisa'w fè pou'w resevwa'l?


Pran premye pa pou'w ouvri biznis sa. Aprann ekonomize ak Tonton Bouki,klike sou sit anba:

https://www.tontonbouki.com/post/konbye-ou-touche-ou-konbye-ou-rete


...Pa Bliye Abone sou Tonton Bouki Avek Email ou anba paj la, pou ou ka toujou rete branche...
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
224 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page