top of page
Search

Eske ou malere paske'w pa gen vizyon?

Updated: May 17, 2020

Nou tout ta renmen vin on bagay enpòtan nan sosyete ya. Men se pa nou tout ki konnen kisa bagay enpòtan sa ye. Ou toujou jwenn moun ki di'w ke yo gen kote yo prale. Men you pa ka jann eksplike'w a kisa kote sa sanble. Tout moun sa yo gen on problèm vizyon. Yon vizyon se yon foto oswa lide ou gen nan tèt ou, nan biznis ou, oswa nenpòt bagay sa a ki pral rive. Yon vizyon klè ede ou pouswiv rèv ak reyalize objektif; yon lide de lavni, yon gwo dezi. An nou pran on ekzank. Si'w di ke. Ou anvi gen pi gro magazen pèpè an Ayiti (ou konn Ayisyen paka viv san ti pèpè yo :). Kijan ou ka kreye on vizyon de rèv sa? Premye man wap bezwen konnen ki kote magazen sa pral ye? Nan ki zòn? Nan ki site? Nan ki lokal? Ki kalite pèpè ou pral vann? Ki kalite moun kap vin achte nan magazen yan? Kiyès ki pral travay pou ou? Ki kantite kòb magazen sa pral fè? Ki grosè magazen yan? Ki koulè'l? Ki non li? Lè ou fin reponn kesyon sa yo, ekri a kilè sa ap fèt. M' panse ke dènye aktivite sa se li ke Ayisyen pa janm fè. Ou gen on pakèt bagay ou ta renmen fè men ou pa janm deside a ki dat sa ap janm kòmanse. Se sa'm rele on mantalite bolèt. Lè ou mete on tan aktif pou on bagay fè, se lè sa sèvo'w kòmanse mache. Pa bliye ekri a ki dat, ki ane, ki mwa, ki jou magazen sa ap komanse travay, menm si ou pa panse sa ka rive nan nivo ou ye ya.


Aprann avek Tonton Bouki kijan pou'w aji ak lafwa nan biznis?

https://www.tontonbouki.com/post/ou-malere-paske-w-pa-gen-lafwa


...Pa Bliye Abone sou Tonton Bouki Avek Email ou anba paj la, pou ou ka toujou rete branche...
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
151 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page