top of page
Search

Ou Malere paske ou gen Objektif Malere

Sa ki diferansye malere ak grannèg sou wout siksè ya se kalite objektif yo genyen. Grannèg toujou gade pi lwen pase je yo, se konsan tou objektif pa yo ye. Malere menm fè objektif yo jis panse yo ka rivere sou you. Pou ekzanp, grannèg mande pou yo gen ase kòb pou you ka bati on gwo biznis. Malere menm mande pou you jwenn on bon djòb ak benefis.


Si'w diferansye objektif sa yo, ou va wè ke pa grannèg lan gen plis nannan ladan li. Li bay plis anvi travay di, e si li reyisi landan'l, li tou va jwenn plis rekonpans.


Kòmnase elaji objektif ou depi jodiya...


PA BLIYE ABONE SOU SIT LA...


Riches Mande Tan?

https://www.tontonbouki.com/post/rich%C3%A8s-mande-tan

119 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page