top of page
Search

Ou malere paske ou gen foli grannèg?

Gen on pakèt malere, ki pa koprann se malere yo ye. Yo gen move abitid fè moun wè. Nan menm kote yo jwenn on ti lajan, yo gentan gen ven mil jan pou yo depanse'l. Yo toujou bezwen pi bon kalite telefòn, pi gro kay, pi bèl machin, rad ki pi chè, tout bagay sa yo. Ou toujou tande yo nan makèt, nan salon, nan vakans, nan disko chak semèn. Malere sa yo espesyalize nan fè lòt malere wè. Lè yo finn gaspiye lajan yo nan briganday, yo pa gen anyen ki rete pou ede tèt yo avanse. Ki fè you toujou malere.


Grannèg menm toujou panse ekonomi avan plezi. Ki la diferans? Kote on ti monnen touche men yo, yo toujou gen yon valè espesyal pou yo mete apa, avan yal fè kalewès. M'pa di grannèg pa gaspiye. Men yo fèl, paske yo gentan nan yo nivo finans ke li pa afekte pòch yo. Yo gen ase prinsip pou yo konnen ki valè yo ka depanse, e ki valè yo dwe kenben.


Sispann gaspiye lajanw pou fè enpresyon sou kokorat ki pi mal pase'w.


ABòNE (SUBSCRIBE) ANBA PAJ LA AVEK EMAIL OU, POU APRANN AK TONTON BOUKI KI PRINSIP LAJAN GRANNEG GENYEN?


Aprann ak Tonton Bouki kijan pou'w komanse ekonomize:

https://www.tontonbouki.com/post/konbye-ou-touche-ou-konbye-ou-rete

211 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page