top of page
Search

Ou malere paske ou dòmi tròp?

Depi'w piti, granmoun toujou di'w fò ke ou byen domi pou ou ka grandi. Eske abitid sa vrèman ede'w, oubyen kraze pòch ou?


On rechèch Forbes Magazine te fè montre ke, Grannèg dòmi pa plis ke 6 zè de tan pa jou, padan ke pi fò malere ap domi plis ke 9 è de tan. Kisa la diferans?


Si'w dòmi 9è de tan pa jou epi'm dòmi 6, ki avantaj mwen gen sou ou nan 10 zan?

Si nou gade wap wè ke mwen gen 3 zè sou ou chak jou. Ki vle di 1.095 è de tan anplis pa ane. Si'm kontinye fè sa pou diz zan, sa vle di ke mwen gen 10.950 è sou ou. Sa egal 456,25 jou, oubyen 1,25 an. Kisa sa vle di?


Sa vle di ke, nan 10 zan, ou fè on ane nan kabann ap dòmi, pandan grannèg lan ap travay di. Si ou te vle fè konpetisyon ak misyen sou menm biznis lan,misye gentan gen yon ane sou ou. Eske ou wè la diferans?


Kisa ou te ka akonpli, si'w te gen on ane anplis?


Apran ak Tonton Bouki kijan grannòg jere tan yo?

https://www.tontonbouki.com/post/ou-malere-paske-w-pa-gen-tan


...Pa Bliye Abone sou Tonton Bouki Avek Email ou anba paj la, pou ou ka toujou rete branche...
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
99 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page