top of page
Search

Nan ki klas ou ye?

Updated: May 17, 2020

Depi nou piti, yo tojou fèn konnen ke gen 3 nivo klas nan sosyete a. Klas sa yo klasifye aparan de vale kòb yo fè. Malere, Klas Mwayen, ak Grannèg. Etazini ou malere si ou fè pi piti ke $42,000 pa ane. Ou nan klas mwayèn nan si ou fè de $42000 a $349,000 pa ane. Epi yo konsiderew on grannèg si ou fè plis ke $350,000 pa ane. Men eske sa se verite ya? Verite a sè ke gen sèlman 2 klas nan sosyete a. Ou gen klas 1% epi ou gen on pakèt malere anban yo ki kalifye nan 99%. Moun ki kalifye nan gwoup 1% yo fè pou pi piti $1,316,985 pa ane. Sa se yon diferans de $966,985 anplis ke moun ki konsidere tèt yo grannèg. Ou ka bay tèt ou manti si ou vle, paske'w fè ase lajan pouw peye bil ou, gen bèl machin, pran ti vakans oubye fè lobèy, men depi ou pan nan 1% ou son malere ki ap pouse boudaw. Kisaw ka fè pou'w antre tèt ou nan 1%?


...Pa Bliye Abone sou Tonton Bouki Avek Email ou anba paj la, pou ou ka toujou rete branche...
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
243 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page