top of page
Search

Malere travay lajounen, grannèg travay nan nwit?

Gen yon rechèch ki montre ke, malere travay pou pi gro 40è pa semèn, grannèg la menm travay pou pi piti de fwa sa.


Lè malere pran tan pou yo admire moun kap jwi gwo lavi yo, apre yo fin pale yo mal, se sou aparans sèlman yo gade. Ki vle di, yo wè gro kay bojwa sa yo genyen, bèl oto, bèl kostim yo, kalite bijou yo mete, oubyen kobyen kòb yo genyen. Yo pa janm panse ki kalite sakrifis ak travay ki fèt deyè pòt, pou bay rezilta sa yo.

La verite ya se ke, grannèg travay pi di pase'w, ki fè yo ka jwi lavi yo pi plis pasew. Malere travay lajounen, grannèg travay nan nwit. Pou ekzanp, malere travay 8è pa jou, epi lè yo rive lakay yo, si gen kouran, yo gade televizyon pou jis yal dòmi. Demen maten yo leve pou yo refè menm bagay la. Epi yo plenyen di pa gen tan, pa gen lajan. Grannèg lan se lè sa li fenk kare travay. Menm lè li pot ko fè gro kòb, lè li soti nan 8è pa'l la, li kòmanse travay sou plan biznis li, ou plan envestisman li gen pou'l fe. Sil pa gen kòb pou biznis la, li fè tout tan ap chache koneksyon, chache konesans, chache moun ki kapab ede'l

Ki vale tan ou travay chak semen?


ABòNE (SUBSCRIBE) ANBA PAJ LA AVEK EMAIL OU, POU APRANN AK TONTON BOUKI KIJAN OU KA JERE TAN OU POU OU KA AKONPLIS PLIS TRAVAY...


Aprann ak Tonton Bouki kijan granneg jere tan yo?

https://www.tontonbouki.com/post/ou-malere-paske-w-pa-gen-tan
119 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page