top of page
Search

Malere Gaspiye 1 FOUL jou chak semèn?

Pifò moun pa konn ki kote tan yo pase. Fòk ou reyalize ke, grannèg lan, kitemele valè lajan li gen sou kont bank li, menm jan avèw, se sèl 24è li gen chak jou. Diferans kifè li menm li on siksè, e ou nan mizè, se paske li pran responsabilite pou tout 24 pa li ya.


Eske ou ka detaye kisa ou te fè pandan tout jounen yan yè? Pou ekzanp, siw te leve a 8è di maten, epi wal dòmi a 10è di swa. Eske ou ka ekri sou papye ki kote tan sa pase


Gen yon rechèch ki montre ke, nan 24è de tan pa jou, pifò moun sou tè ya pa konnen ki kote 4 ladanl pase. Nan moun sa yo, pifò konsidere tèt yo malere. Yo dòmi pou 7è de tan, kifè yo rete 17. Nan dizset la, yo pase 8 ap travay, rete 9. Nan nèf sa, yo pase preske 2 zè de tan ap kondi pou jounen yan, yo rete 7. Nan sèt lan, yo pase 1è ap manje. Rete 6. Nan sis lan, yo gade on ti tele pou 2zè, rete 4. Ki sa ou fè ak 4 sa?


Sonje tou ke gen 7 jou pa semèn. Siw miltipliye 7 sa pa 4è ou pèdi chak jou wa, vin ba ou 28è pou semèn nan. Ki vle di ke chak semèn ou gaspiye yon jou foul.


Sa se youn nan pi gwo rezon ki fè ke malere ap toujou rete malere. Yo pa apran kiltive resous ki pi gwo nan mond la, ki se tan yo. Siw pèdi on milyon de dola, ou kapab refèl nan travay di. Chak jou ou pèdi 4è de tan, li pap janm retounen, Pa gaspiyel.

131 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page