top of page
Search

La Citadelle pat fèt nan yon jou

Rezon on pakèt moun pa avanse nan vi ya se paske yo manke konsistans. Kisa sa vle di?. Sa vle di yo bay vag two vit. Genyen ki panse pou yo avanse fok tout bagay yo fè ba yo rezilta nan 1 jou oubyen de jou. Si se pasa yo abandone'l. Kite se lekol, kite se relasyon, egzèsis, oubyen biznis. An reyalite li pran on pakèt tan pouw fè siskè .


Pou ekzanp. siw deside pouw pèdi 20 liv. Pa panse ou ka fèl nan 2 ou 3 semèn. Depan de kalite egzèsis ou fè, sa ka pran kèlke mwa. Men gen moun, depi premye semèn nan pase yo pa wè rezilta. yo jis fè konnen ke pwogram nan pa mache epi yo bal vag.


Se konsa kreye richès ye tou. Ou pa gen dwa bay biznis lan vag paske li pa fèw milyonè nan premye oubyen dezyèm ane yan. Petèt gen yon leson ou poko aprann ki fè bizins lan pa avanse. Petèt ou ap pratike nan yo move jan, nan yon move lokasyon, oubyen wap machande bay moun ki paka achte nan menw. An toulèka, pa GIVE UP. Rete konsistan. Sa vle di, fè sa ou gen pouw fè chak jou, kontinye fè echèk, kontinye apran, kontinye chanje pou jis ou wè rezilta travay ou.


Malere gen vizyon pou demen, grannèg reve Pou 10 zan?

Pa bilye abone sou sit la pouw rete branche

97 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page