top of page
Search

Konbye ou touche? ou, Konbye ou rete?

Updated: May 17, 2020

Bouki di Malis: " m' malere paske'm pa fè ase kòb pou'm ekonomize apre tout bil mwen fin peye." Malis di: " non, bouki, ou malere paske ou peye bil yo avan ou ekonomize."


Lekòl aprann ou pou travay di, epi jwenn yon pozisyon kap peyew on pakèt lajan. Anpil nan nou toujou panse se sa ki pi impòtan. Konbye kòb m'ap touche. Pa lè? Pa jou? Pa semèn? Pa ane? Se konsa moun ki nan ti nivo sosyete a panse. Mesye ak medam ki anlè yo pa vrèman okipe yo de konbyen yap touche, men konbye nan sa yap touche ya yo rete?

Ann pran yon ekzanp. Si ou touche $2000 dollar chak mwa. Apre ou fin peye tout bil ou, ou rete sèlman 100$ pou mete sou kanè bank ou. Menm jan tou, ou gen on vwazinaj kap touche $1200 chaw mwa, ki toujou fè mwayen pou'l mete $100 nan kanè'l tou. Kiyès nan nou de ya kap pi byen viv?

On bagay wap gen pou reyalize sè ke moun kap vrèman jwi lavi finasyè yo, kite mele travay yo genyen yan, gen on sistèm ekonomik yo toujou swiv. Avan yo peye bil yo, yo toujou peye tèt yo. Pifò nan you aplike on sistèm de 10 a 15%. Sa vle di ke, nan nenpòt lajan ki antre nan men yo, yo mete 10 a 15% landan'l de pataj pou ekonomi. Eseye systèm sa la prochèn fwa on gen on ti lajan. Avan menm ou peye bil ou, retire on ti bagay ladan' epi kontinye fè sa toutan. Gade kijan sa va chanje kalite vi ou genye...

...Pa Bliye Abone sou Tonton Bouki Avek Email ou anba paj la, pou ou ka toujou rete branche...
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
170 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page