top of page
Search

Kisa Siksè Ye?


Nou chak gen yon vizyon diferan pou sa mo sa vle di. Men kanmèm tout moun ap chache 2 bagay nan vi ya: nou tout bezwen lajan, nou tout bezwen kè kontan. Pou anpe nan nou, siksè vle di akonplisman lekòl, nan biznis, nan sante, nan finans, nan bondye, oubyen na lanmou. Lè ou defini siksè gen kèk bagay pou ou konsidere. Pati kle nan definisyon an se lè ou gen pasyon pou bay tèt ou pouvwa rive jwenn bi oswa objektif ke ou ka fè vin on reyalite. Lè ou asire ke se ou menm ki deside pou tèt ou ki sa ou vle na lavni’w, li pi fasil pou ou arive fèl on reyalite olye se sa lòt moun vle wa’p tande. Nan rout siksè ya, zouti ki pi enpòtan an se kwayans nan pwòp tèt ou. Moun ki gen siksè, ki gen lajan, yo pa gen plis talan oswa plis merite pase lòt moun - yo jis kondwi ak plis konfyans paske yo gen kwayans nan pwòp tèt yo.


Kijan pow ouvri on Biznis an 2020 #2


Pa bliye ABONE sou sit la...120 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page