top of page
Search

Kisa Pouw Fè Siw Pa Janm Gen Chans

Nou tout anvi fè siksè nan lavi ya, men genye ki fèl pi vin pase lòt. Gen anpe ki wa di sote ling lan al jis devan pandan ou menm wap toujou pase mizè nan ke ya, e tout sa ou fè pa janm mache pavre?

Nan ka sa a Tonton Bouki di "SISPANN PASE TANW AP PLENYEN, PASE TANW AP AMELYORE TET OU". Tonton Bouki pa kwè nan chans. Moun ou panse ki gen chans, se moun ki tap prepare tèt yo lè ou menm ou tap dòmi. Gen on pawòl ki di ke "ou pa ka kontrole siw fèt pòv, men siw mouri pòv se fot ou".

Gen ou banm moun kap tann chans vin jwenn yo. Gen on matematisyen ki di ke Chans = preparasyon + Opotinite. Kisa sa vle di? Sa vle di ke si yo te metew nan menm sitiyasyon moun chanse yan li pa tat mache menm jan. Ki vle di ke, gen on bagay moun sa konnen ou pa konnen, gen sakrifis yo fè, ke ou pat fè. Epi lè opòtinite ya prezante tèt li,moun sa konnen pou li kouri avèl. Ou menm ou teka pa menm wè kisa kap pase ya.


Avan ou di "m'pa gen chans," mande tèt ou kisaw te fè pouw gen chans lan. Ki liv ou te li? Ki ekonomi ou te fè? Ki ide ou te genyen? Ki pwoblèm ou kapab rezoud pi byen pase on lòt moun?


Kijan ou Ka Komanse on Biznis?


Si ou gen on topik ou ta renmen Tonton Bouki Pale de. SVP kite li nan komantè ya.289 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page