top of page
Search

Kisa ou ka fè pou'w avanse si lekòl pa pou ou?

Updated: May 17, 2020

Si ou deside ke lekòl pa bay, kisa'w ka fè menm. Kontinye aprann, se tou. Pa bliye m' toujou di ke lekòl pa vle di ekidasyon. Menm jan ou ka aprann sou ban lekòl, se menm jan ou ka aprann lakay ou. Kijan ou ka fè sa? Tout bagay ou ta renmen aprann chita nan yon liv ap tann ou. Gen de jan moun aprann. Selwa on moun montre'w li, oubye ou aprann tèt ou. Pi gro favè ou te ka fè pou tèt ou, se li liv de sa ou ta renmen fè ya. Pa ekzanp, si'w ta renmen ouvri on biznis. Kòmanse li liv sou biznis. Ou pa bezwen gen biznis la avan ou aprann sa pou ou fè. Si'w ta renmen vin on ajan de pwopriyete, kòmanse li liv sou sa tou. Prinsip sa vrèman senp. Siw deside ke ou bezwen vin on ajan de finans na ennan ou dezan kap vini ya. Chak jou ou leve, li on sijè de espesyalite sa pou 1 ou 2 zè de tan. Nan yon ane, wap genta fè 365 a 730 zè de tan sou metye sa. Sa vle di ki, ou gentan pi konesè ke pifò moun ki menm nan metye sa deja. 730/24 egal 30 jou. Sa vle di ou fè 30 jou dirèk ap aprann. Se konsa ou ka avanse san ou pa pase sou ban lekòl. Eseye'l pouw wè.


...Pa Bliye Abone sou Tonton Bouki Avek Email ou anba paj la, pou ou ka toujou rete branche...
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
328 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page