top of page
Search

Kisa on *FOUMI* ka aprann ou???

Ki animal prefere ou? Pouki rezon se animal sa a ou chwazi?


Tonton Bouki nou plis prefere "FOUMI" ke tout lòt bèt ki gen sou tè ya. Rezon wan se paske Jan yo viv lavi yo gen on prensip ladan'l si plis moun te konnen, yo ta va pi lwen jodi ya. Annou aprann.


Foumi pa janm abandone wout you. Yo pa janm lage. Sa se yon bon filozofi.

La pwochèn fwa ou wè on foumi eseye mete pwe'w devan'l epi gade kisa'l fè. Premye sal fè se chache on lòt wout poul pase. Lap vire a goch ou adwat. Si'w kontinye bare'l lap eseye pase sou do pyew oubyen lap eseye pase anba pyew. Sil pakapab, lap wè sil ka leve pye ya mete sou dol. Si pye ya twò lou, li pral chache lòt foumi vin ede'l, pou yo wè si yo ka leve'l ansanm. Si yo pa ka leve pye ya, yap kòmanse fouye on twou anba pye ya pou yo wè si yo ka pase. Si sa tou pa posib, yap kòmanse manje pye. Pou konbyen tan yap fè sa?

POU JIS TAN YO MOURI. PASKE FOUMI PA JANM BAY VAG. LI PA NAN SAN YO.


Toujou sonje filozofi foumi sa a. Komante kisa on foumi ka aprann ou???


Map rich oswa map Mouri ESEYE


Checke LIV tonton bouki ekri ya...146 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page