top of page
Search

Kijan pow ouvri on Biznis an 2020 #2

Siw poko li premye pati sesyon sa wap jwenn link lan anba paj la jis klike sou li.


An nou di ke, ou gen yon ide, ou menm gen yo pwodwi oubyen on sèvis pouw vann. Kisa pouw fè kounye ya?


1. Pa fè biznis lan pouw vann ba Ayisyen sèlman. Si se saw fè, biznis lan ap tonbe nan dlo nan de twa jou. Elaji pansew. Komanse ak Ayisyen men fè jan pouw ofri sèvis lan pou lot nasyon tou. Mpa konn siw konprann.


2. Pa kouri al fè on wèbsite, ouvri rezo sosyal avan.. Gen on dizon ki di " si okenn moun pa konnenw, yo pap achte nan menw". Si biznis wap fè ya se pa sèl ba manmaw ak papaw wap vann wap bezwen komanse fè promosyon pou li.. Mèsi bondye an 2020 sèl sa ou bezwen se entènèt. Fè tout sa ou kapab pouw ouvri on Facebook, IG, oubyen on Youtube. Rezo sa yo gratis. Siw pa konnen jan pouw fè sa al chache on moun ki kapab edew avèk sa. Petèt ou ka fè yo antre nan biznis lan avèw. Fok moun sa konn rezo sa yo byen. Epi chak jou - 2 ou 3 fwa pa jou- fok yo pale de biznis lan, fok yo grandi paj la, fok yo chache moun pou follow/subscribe ou. Plis moun, Pi bon. Avantaj sa ba ou se ke, lè ou prepare pouw mete sèvis lan deyo wap gentan gen on kominote entènèt kap tann ou. Djob lan lè sa se pou fè yo soti sou FB, IG oubyen YT pou yale sou wèb ou wa, menm jan nou te vin tonbe sou Tontonbouki.com nan..


2. Siw pa pale Anglè, Espanyol oubyen Fransè.. Chache moun ki ka edew ak sa. Rezon wan se paske plis langaj ou pale, ak plis moun ou ka fè biznis. Espesyalman si se on wèb ou pral vann. Fok ou bay tout nasyon posibilite achte nan menw..MENM SI SE AYITI OU YE...Gen Sèvis livrezon AYITI ki delivre le mond antye.


3. On bagay ki vrèman enpotan se pow retire vye mantalite koukourouj - Kokorat Ayisyen genyen yan. Pa panse si pouw fè on biznis fok ou fèl pou kont ou. Gen ase lajan pou tout moun jwenn. Chache moun ki kapab vrèman edew nan biznis lan. On moun ki gen konpran, on moun ki vle avanse, e on moun ki ka sipotew. Sa pa vle di moun sa se madanm ou, oubyen mariw. Si moun pwoch ou yo pa ka edew ak sa ou bezwen yan, pa antre nan biznis avèk yo..


Kijan ou Ka Komanse on Biznis?


Abone sou sit lan, pataje mesaj lan...


Siw gen kesyon, mete yo an comment lan.

194 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page