top of page
Search

Kijan ou Ka Komanse on Biznis?

Gen an pakèt nan nou ki gentan reyalize ke, on sèl mwayen pouw avanse nan vi sa se pou ou ouvri on biznis. Ou reyalize ke chita sou ban lekol pa pou ou, e petèt ou ap travay on kote men ou wè se tan wap gaspiye. Kijan pou'w komanse?


An komansman sa pou ou fè, se PA KITE DJOB OU. Pa jis vire boudaw ou kite djob la, si se sèl li ou genyen. Pa fè egare :). Biznis sa se tipa tipa ou pral fèl, lè ou soti travay, oubyen jou konje ou. Pa kouri vole ak depyew ladanl.


Premye sa wap bezwen fè se jwen yo pwoblèm antouraj ou wa genyen. Ki konk ou rete Ayiti, Chile, St Domeng, USA, France, Canada. Depi se pa nan mitan bèt ou rete, ap toujou gen on pwoblèm ki bezwen solisyon. Gen pwoblèm ki ka rezoud nan kèlke minit, nan kèlke jou, mwa, oubyen menm dè zane.


Dezyem sa ou ap bezwen se chache kisa ki gentan fèt pou atake pwoblèm sa. Etidye kisa ki gentan fèt la, epi chache kijan ou te ka petèt amelyore li. Oubyen atake li on jan ke lot moun pa wè. Pwoblèm anpil moun genyen sè ke yo panse fok yo gen yon ide inik. Petèt sa ka ba ou on avantaj, men sa pa baw kote pou'w komanse. Lè ou jis ap ajoute sou sa ki te gentan ap travay, lap ba ou plis konfidans. Ou pa bezwen kreye anyen. Ou jis bezwen amelyore sa ki deja travay.


Twazyem bagay wap bezwen fè ya. Se grandi kliyantèl ou. On sèl fason ki pi mache nan jou sa yo se rezo sosyal yo. Itilize Facebook, IG, Tweeter, Youtube tout jan ou kapab. Ou pa bezwen fè tout, men fok ou metrize men 2 ou 3 nan rezo sa yo. Paske ou te mèt pi gwo spesyalis nan peyi ya, depi moun pa konnenw you pap chache sèvis ou.


Katriyem bagay pouw fè, se repete. Ki vle di, lè ou komanse fè ti demach. Gade kijan ou ka bay sèvis la pi vit, kijan ou ka bal plis valè. Kijan ou ka grandi li.


PA BLIYE ABONE SOU SIT LA, POUW RETE BRANCHE


459 views2 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page