top of page
Search

Kijan On BIZNIS VISA ka edew antre ETAZINI

Pou ki rezon ou panse anbasad Etazini toujou ap bay Ayisyen refi?


Anpil nan nou ka di se paske yo rasis, yo pa vle we moun nwa. Men an verite se paske tout Ayisyen toujou aplike pou move tip de VISA. Kisa sa vle di?


Le on Ayisyen bezwen vin USA yo aplike pou visa B-2, ki se yon visa touristik. Ki vle di, yap vin isi pou vakans, vizite zanmi ak fanmi, oubyen vin gaspiye tan. Yo pa bay VISA sa yo anko paske gen twop IMIGRAN ki pa janm tounen lakay yo. Yo gentan konn se manti wap bay...


Men siw te gen yo biznis, epi ou te spesyalize nan yon bagay, ou te kapab aplike pou on B-1 VISA, ki se yon VISA de BIZNIS ki pi fasil pouw jwenn. On B-1 VISA di ke wap vin USA pou jis on ti moman de 15 a 30 jou pouw jere on biznis. Tip de biznis sa kapa se on konsiltasyon ak patnew nan biznis lan, wap vinn nan yon biznis konvansyon ou konferans pouw enfome tet ou, oubyen wap vin negosye on kontra. Li pi fasil pouw jwenn paske yo kapab verifye tout enfomasyon sa yo. Ki kote konferans lan ye, yo ka gade biznis lan sou entenet, ou kapab montre tike ou genyen pou konferans lan.


Siw anvi vin USA, sispann aplike pou VISA touris, fe rechech sou B-1 VISA.


177 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page