top of page
Search

Jan'w Priye fè'w Malere?

Nou leve nan yon kilti ki anfòse ke ou mete Bondye nan tout bagay ou fè. Malgre nou tout konnen sa, fason malere ak grannèg anplwaye zèv Bondye diferan. Kisa sa vle di?


Lè on malere legliz, kisa ou tande lap mande Bondye? "Bondye fè mirak pou mwen - ouvri dlo poum ka pati kite peyi ya, fè'm gen bèl machin, fè'm kite nan anfème e jwen kay poum achte, fè'm jwenn djob pou'm ka peye bil mwen. etc..? Kisa ou panse de priyè sa yo? Lè ou vrèman gade, sa yo se on pakèt priyè zonbi ki pa gen nanan ladan yo. Yo pa atann ou pran okenn aksyon. Sèlman chita rete tann.


An konpareman, lè boujwa ap priye, li pa mande Bondye pou dè choz, li toujou mande pou kalite. Mesye sa yo kwè ke depi yo gen on sèten de kalite, yo ka toujou amelyore kalite sa a, ki ap vinn ba yo tout sa yo gen bezwen. Pou ekzanp, yo mande pou yo gen konesans yap bezwen pou yo ouvri on biznis lokal oubyen sou entènèt, ki ka ede moun... Avèk biznis sa a, yo konnen ke si yo devlope'l li ap ba yo bèl kay la, bèl machin nan, e menm jwenn opòtinite kite peyi ya.


Olye, ou priye pou bagay materyèl, priye pou konesans, pou disiplin, pou pèsistans. Si ou devlope kalite sa yo ou ka rive nenpòt kote ou vle..


Pa bliye abòne avek email ou anba paj la...TontonBouki gen on LIV kap soti nan fen mwa..

Swiv nou sou Twitter tou: https://twitter.com/bouki_tonton

Sonje tchecke Lòt mesaj nou genyen yo:

Richès mande tan? https://www.tontonbouki.com/post/rich%C3%A8s-mande-tan
110 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page