top of page
Search

Grannèg Pa Koukourouj?

Malere toujou panse ke, si gen lajan pou fèt, se poukont yo li dwe fèt. Mantalite koukourouj sa mwen panse kenbe on pakèt Ayisyen atè.


Lèw vrèman etidye moun kap fè gro lajan, wap wè ke yo toujou gen moun avè yo. Yo gen moun kap sipòte yo mantalman. Yo gen moun ki pou ba yo konsèy. Yo gen moun ki pou prete yo lajan. Oubyen sa ki pou ba yo konesans. Yo gen moun ki proteje envestisman yo fe. Yo gen moun ki po reprezante yo devan la lwa. Yo toujou gen moun pou ede yo.


Ki la diferans? Diferans lan sè ke, malere toujou malere poukont yo. Grannèg fè lajan gras ak on ekip. M'pa diw chache mete on paket kokorat bò kote'w ki pap itil ou ayen. Men wap bezwen moun ki gen menm vizyon avèw e ki ka edew avanse.


Komanse gade nan antouraj ou pou kiyès ki ka edew. E menm jan tou, kijan ou ka ede yo?


Kontinye rete branche (SUBSCRIBE) sou Tonton Bouki anba paj la, pou nou aprann ki lot mantalite grannèg genyen.

Aprann ak tonton bouki ki kalite zanmi wap bezwen?

https://www.tontonbouki.com/post/ou-malere-paske-ou-frekante-malere

164 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page