top of page
Search

Grannèg pa gade televisyon

An 2017, gen yon repò ki montre ke, pou moun ki gen kouran lakay yo 24 sou 24, yo gade 5è de tan ak 5 minit televizyon chak jou. Ki egal 35,5è pa semèn. Sa egal 77 jou pa ane. Ki vle di yo fè 2 mwa chak ane ap gade televizyon. Se moun sa yo tou, wap plis jwenn kap plenyen ke yo pa gen tan pou yo tounen lekòl, oubyen ouvri yon biznis, oubyen chache on lòt ti djòb a kote pou yo ka jwenn ase kòb pou yo ekonomize.


On lot rechèch menm montre'w ke, grannèg la olye li gade tele, li pase 5è de tan sa ap li on liv enfomatik. Lap chache konensans pou'l ka avanse.


Se sa la diferans. Ou fè 2 mwa wap gade tele, epi grannèg lan fe 2 mwa lap aprann.


Aprann ak Tonton Bouki, ki lot move abitid ou genyen ki ap fe'w pedi tan

https://www.tontonbouki.com/post/ou-malere-paske-ou-d%C3%B2mi-tr%C3%B2p


...Pa Bliye Abone sou Tonton Bouki Avek Email ou anba paj la, pou ou ka toujou rete branche...
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
91 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page