top of page
Search

Grannèg pa di WI pou nenpòt bagay?

"Diferans ki genyen ant moun ki malere ak moun ki grannèg se ke, grannèg di NON pou prèske tout bagay." Kisa sa vle di? Moun ki gen siksè reyalize ke lè yo di "non" sou negativite, travay siplemantè ak aktivite ki gaspiye tan yo, yo ka konsantre sou ogmante pwodiktivite yo. Si yo di "wi" a tout moun oswa tout bagay, yo pral twò distrè epi yo pa pral akonpli travay ki dwe fèt.


Menm jan tou, se pa tout sa moun di'w pou ou dako avè yo. Gen on pakèt resposabilite ou ba tèt ou ki ap strese'w men pa itil ou anyen. Tankou: pakèt fanmi wap okipe ki pa vle leve tèt you, ayiti ou laba. Zanmitay wap engawout avè yo kap fè'w gaspiye tout ti lajan chak semèn. Fanm ou jèn gason Ayisyen ou renmen avè yo ki fo'w panse fok ou depanse tout poch ou po nan bouda yo. Timoun kap ba ou bil pou yo ka amize tèt yo, oubyen abiye fre pou yo fè zanmi wi. Sa yo se de twa ekzanp.


PA BLIYE ABONE AVEK EMAIL OU ANBA PAJ LA, POU'W KONTINYE JWENN ENFOMASYON TONTON BOUKI BAY CHAK JOU...


Ki responsabilite ou teka retire sou tèt ou jodi ya, ki ka fè lavi'w miyo?


Aprann ak tonton Bouki kijan pou'w komanse trase rout sikse ou, Klike anba:

https://www.tontonbouki.com/post/f%C3%B2k-ou-viv-tankou-malere-avan-ou-grann%C3%A8g

215 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page