top of page
Search

Grannèg Grandi Konensans you Chak Jou, Malere Fè'l Le Yo Gen Ijans?

Updated: Jun 18, 2020

Pami moun rich, 88 pousan li 30 minit oswa plis chak jou. Menm jan enpòtan tou, yo itilize bon tan lekti yo: 63 pousan koute odyobouk pandan ya'p vwayaje. 79 pousan li materyèl edikasyonèl ki gen rapò ak karyè yo. 55 pousan li pou devlopman pèsonèl. 58 pousan li byografi moun ki gen siksè. 94 pousan li evènman aktyèl yo. 51 pousan li sou istwa. 11 pousan — sèlman 11 pousan — li ​​sèlman pou rezon amizman.

Rezon ki fè moun siksè li anpli liv se pou yo amelyore tèt yo. Sa a separe yo soti nan konpetisyon ak malere. Pa ogmante konesans yo, yo kapab wè plis opòtinite, ki tradwi nan plis lajan. Konparativman pale, se sèlman youn nan 50 nan moun ki gen difikilte finansyèman ki angaje nan lekti pou yo ede tèt yo chak jou. Po kòm yon rezilta moun pòv yo pa grandi pwofesyonèl.


PA BLIYE ABONE ANBA PAJ LA AK EMAIL OU POU'W KONTINYE APRANN. E MENM JAN TOU, NAN FEN MWA TONTON BOUKI GEN ON TI LIV KAP SOTI KE LI TA RENMEN NOU TOUT LI. RETE BRANCHE POU SA...


Ki non dènye liv ou li?


Pa bliye swiv nou sou Twitter https://twitter.com/bouki_tonton


Kijan Grannèg Fè Objektif?

https://www.tontonbouki.com/post/grann%C3%A8g-f%C3%A8-objektif-sou-papye-malere-f%C3%A8-devin%C3%A8t

153 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page