top of page
Search

Grannèg Fè Objektif Sou Papye, Malere Fè devinèt?

On ti prensip senp ke lekòl pa aprann nou, se kijan pou nou fè objektif ki ka ede nou avanse. Gen on tèm ki di ke " si'w pa konn kote'w prale, nenpòt wout ka mennen nou lan." On lòt tèm pi enpòtan di ke " menm si ou konn kote ou prale, fòk ou deside ki lè ou rive" kisa sa vle di?


M'swete ke a lè sa ou konnen enpòtans objektif sou wout siksè ya. Ki vle di, deside ki kote lavi ou prale. Men gen on gro diferans ant jan grannèg fè objektif yo konpare ak malere. Lè mesye ak medam sa yo deside ki wout yo prale yo degize ou plan sou papye pou sa. Malere jis di ke li anvi avanse epi se tou. Grannèg lan menm, konnen: ki jan, ki lè, ki wout, ki efò, ki resous lap bezwen pou li avanse.


On teknik yo itilize se : SMART objektif. (SPESIFIK - MEZIRAB - AKSYONAB - REYALIS - TAN SANSIB)...nou gen pou nou pale de SMART nan yon lòt post.


TONTON BOUKI GEN YON TI LIV KI POU SOTI NAN FEN MWA A. LI KONKRETIZE 7 PRENSIP FINANSYE KE , SI OU AJOUTE NAN LAVI'W, KA VREMAN EDE'W GRANDI PòCH OU AK MANTALITE'W SOU WOUT SIKSE YA A. RETE BRANCHE POU Lè LI SOTI. PA BLIYE ABòNE, SE KONSA POU'W RETE O KOURAN...


Tonton Bouki sou Twitter Tou???

https://www.tontonbouki.com/post/tonton-bouki-sou-twitter-tou


Riches pran tan?

https://www.tontonbouki.com/post/rich%C3%A8s-mande-tan


130 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page