top of page
Search

Grannèg fè egzèsis, Malere bwè grenn rejim

Grannèg trete kò you menm janm ak bank yo. Yo konprann ke, li pa ase enpòtan valè kòb ou genyen, si ou pa gen sante pou ou rejwi kòb sa. Ki fè, you toujou fè aske yo jwenn tan pou yo fè on ti egzèsis chak jou.

Moun ki pòv yo, fanm malerèz yo an patikilye, gen plis chans pou yo vin twò gwo epi pou yo obèz. Malere toujou di'w yo pa gentan. Tan pou you fè kòb, alevwa al fè espò. Yo pi pito kraze tèt you pran vye grenn, oubyen bwè vye siwo yo panse'k pral ede yo pèdi pwa sa a. Ki la diferans?


Menmjan yo toujou ap chache jan ki pi vit ak pi fasil la pou yo fè lajan, se konsan malere fè ak sante yo. Yo pa kwè nan disiplin on rejim fizik ka ba yo. Yo pito nan bwè sipotadin, ak tout lòt fèy yo ka foure nan bouch yo tankou kabrit. Grannèg lan menm, jis fè desizyon wan, epi chache disipline tèt li fè a mwens 30 minit egzesis pa jou.


Si ou pa gen presip pou ou kontwole pwa sou kò ou, ou poko ka gen kontwòl sou lajan.


ABONE ANBA PAJ LA AK EMAIL OU POU'W RETE NOTIFYE DE TOUT MESAJ TONTON BOUKI METE DEYO...


Fòk ou viv tankou malere avan ou grannèg?

https://www.tontonbouki.com/post/f%C3%B2k-ou-viv-tankou-malere-avan-ou-grann%C3%A8g


188 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page