top of page
Search

Fòk ou viv tankou malere avan ou grannèg?

Milyonè yo tout alantou nou. Anpil nan yo yo se pwobableman pa moun ou te ka panse. On paket nan yo, ou ka santi wap viv pi byen pase yo. Sa se paske yo intelijabman viv anba mwayen yo, epi konble lajan yo olye yo fè chèlbè. Natirèlman, li fasil pou moun sa yo viv anba mwayen yo lè yo gentan ge dè milyon. Men, menm si ou ap pase mizè, devlope on abitid depans minim kounye a pral ede ou gen yon anpil plis pita. Teknik lan an se pou'w adopte yon "mwens se plis" mantalite, e rete soude ak li, menm lè revni ou yo ap ogmante nèt nan futur lan. Kisa sa vle di?


Sa vle di ke, si wap fè 10 Mil dola pa ane jodi yan, si lòt ane ou komanse fè 20 Mil, se pa lè sa pou'w chanje kalite machin ou kondi, pou'w amelyore rad ou konn mete, oubyen chanje kay kote'w rete. Se sa tout lòt malere fe. Men paske wap eseye chanje lavi'w, se lè sa pouw rete fèm e aprann on baz de finis ki ka edew avanse...


Pa kouri fè tèt cho gaspiye paske ou gen on ti kòb ki antre nan menw.


RETE BRANCHE SOU TONTON BOUKI POU'W APRANN KIJAN POU'W GRANDI KOB OU (SUBSCRIBE) ANBA PAJ LA AK EMAIL OU POUW ABONE..EPI PATAJE MESAJ SAK AK TOUT FANMI/ZANMI LI KA EDE...


Aprann ak Tonton Bouki yon fason pou'w metrize lajan ou?

https://www.tontonbouki.com/post/ou-malere-paske-ou-nan-tout-s%C3%B2s

136 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page