top of page
Search

Fòk ou gen Vizyon de Kote'w Prale

On pakèt nan nou swete pou lavin miyò. Men lè yo mandew a kisa lavi miyò sa sanble, ou paka reponn.. Siw pa konnen ki kote ou prale, ou pap janm rive la. Fòk ou gen on vizyon de kotew prale. Benefis on tablo vizyon se ke li pèmèt ou imajine on lavi ou poko genyen. Sa vle di ke ou mete imajinasyon'w sou papye pou tout bagay ou ta renmen akonpli. Sa bon pou fè paske chak jou, sa fèw sonje poukisa ou leve ..

Pou ekzanp:

Nan Tablo Vizyon sa wap wè ke gen: on avyon ki vle di VWAYAJ. Pou moun ki anvi kite Ayiti. On gwo kay. Pou moun KI RETE KAY MOUN. On fanmi. Pou moun ki Santi Yo poukont yo. On moun kap fe spò. Pou moun ki FAT. On biwo/ofis. Pou moun Ki anvi OUVRI on biznis.


Menm jan avèk ekzanp sa ou ka fè vizyon wan vrèman senp, oubyen vrèman detaye. Mete kay ou vle yan ladan'l, machin ou ta renmen kondi ya, valè kob ou ta renmen gen sou kont bank ou, nan ki peyi ou ta renmen vwayaje, moun ou ta renmen marye ya, pwofesyon ou ta renmen genyen yan, biznis ou ta renmen kòmanse ya.


Siw gen gwo vant, Gwo kwis, Gwo Zòtey :) , mete konbyen pwa ou ta renmen pedi ladanl. Pa okipew si ou poko nan pozisyon pouw pran okenn aksyon sou objektif sa yo. Jis ouvri imajinasyonw..


Mete tout imajinasyon'w sou on tablo jodi ya. Epi gade kijan sa ka chanje vi ou..
83 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page