top of page
Search

De abitid grannèg genyen ki fè yo pi bon pase ou?

On pakèt nan nou panse ke vin rich se yon jesyon konplike. Grannèg pa panse konsa. Wap jwenn ke yo swiv 2 prensip fondamantal nan tout sa yo fè. De teknik say yo ou ka kòmanse aplike depi jodi ya. Premye man, grannèg toujou rezève a mwens 10% nan lajan ki antre nan men yo. Dezyèm man, yo mete 10 pousan san nan yo envesman ki ka bay yo a mwens 20% pousan retou pa ane. Yo kontinye fè menm bagay sa a, panda dè zane, pou jis yo rich.

Pou ekzanp, si ou ap antre $20,000 pa ane, depi jodi ya, ekonomize 10% landan'l. Ki vle di, ou gen pou'w mete $2000 a pa pou ane ya. Menm si 2 mil dola sa paka vrèman envesti nan on pwogram, kontinye mete li apa. Nan 5 an ou petèt 10 zan menm, wap gen $10,000 a $20,000 epanye pou envesti lè opotinite ya vini. Lè li vini, si'w byen envesti'l, espere pou 20%, mil oubyen 2mil dola, retounen nan menw. Lè sa akompli, jis repete pwosesis la. C'est tout.


Konprann ke sa pran tan, e li pran sakrifis, menm li vreman satisfezan...


RETE BRANCHE SOU TONTON BOUKI POU'W APRANN NAN KISA POU ENVESTI (SUBSCRIBE) ANBA PAJ LA AK EMAIL OU POUW ABONE..EPI PATAJE MESAJ SAK AK TOUT FANMI/ZANMI LI KA EDE...


Aprann ak Tonton Bouki yon fason pou'w metrize lajan ou?

https://www.tontonbouki.com/post/ou-malere-paske-ou-gen-foli-grann%C3%A8g

326 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page