top of page
Search

Aprann ekri vizyon'w sou papye chak matin pou'w avanse?

Updated: May 17, 2020

Lè ou analize vi moun ki ap kontrole peyi ya, moun ki ap fè pi gro tranzaksyon yo, sak ap fè plis kòb yo. W'ap wè mesye ak medam sa yo gen de twa ti prinsip yo swiv chak jou. Youn nan prensip sa yo se, yo ekri vizyon yo sou papye chak jou. Chak premye Janvye, tout malere toujou gen on pakèt rèv, oubyen manti yap bay tèt yo. Yo fèw konnen ke ane sa: m' pral tounnen lekòl, m'ap pèdi pwa, m'ap ouvri on biznis, m'ap jwenn on pi bon djòb, m'ap vwayaje, m'ap fè plis ekonomi, m'ap fè patati-patata. Gen yo rechèch ki montre ke avan Fevriye rive, tout rezolisyon ki te fèt premye Janvye ki pat ekri sou paye gentan mete atè. Chak maten grannèg lan leve, avan li pran on ti pen ak kafe, li fè on rezolisyon. Se sa ki la diferans. Grannèg pa tann premye Janvye pou yo reve, yo reve chak matin, epi yo pase jounen yan ap travay sou rèv sa yo ekri ya. Poukisa ou pa kopye moun sa yo? Pran on ti mòso papye epi ekri 5 a 6 bagay ou ta renmen akonpli avan 31 Desanb. Fè sa demen matin tou, epi kontinye fè'l jou apre jou pou jis Desanb. Gade kijan sa va ede'w. Aprann Kisa Tonton Bouki di de Vizyon?

https://www.tontonbouki.com/post/ou-malere-paske-se-r%C3%A8v-ou-konn-f%C3%A8-pou-w-jw%C3%A8-bol%C3%A8t-men-ou-pa-gen-okenn-vizyon


...Pa Bliye Abone sou Tonton Bouki Avek Email ou anba paj la, pou ou ka toujou rete branche...
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
144 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page