top of page
Search

Ale lekòl pa vle di edikasyon

Updated: May 17, 2020

Bouki di Malis: "ki avantaj ou chany gen sou on mèt biznis? Malis di: "Chany lan gen biznis."


Pi gro manti fanmi ak zanmi ba nou depin piti sè ke fò nou pase sou ban lekòl pou nou ka resiyi. Tout moun toujou diw fòk ou gen on metye pou ka rive. Men lèw vrèman gade moun kap kontrole peyi ya, se pa moun kite chita sou ban lekòl yo ye. Pandan nou menm nou lekòl poun vin Medsen, Doktè, Avoka, Enjenyè, moun sa you gentan nan lari ap bati entrepriz ki pral ban nou djòb. Panse desa!! Li pran, pou pi piti, 12 zan pou vin doktè. Pandan wap etidye, on lòt menm gentan fè 12 zan nan lari ap travay poul bati lopital ki pral peyew la. Kisa ou panse desa?

M' pa di pa gen benefis lekòl. Pito ou gen on metye ke ou pa gen anyen ditou. Men, pa panse se sèlman lekòl ki bay metye.


...Pa Bliye Abone sou Tonton Bouki Avek Email ou anba paj la, pou ou ka toujou rete branche...
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
36 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page